• English
 • Deutsch
 • Français
 • Español
 • Italiano
 • Nederlands
 • Türkçe
eng
nav-arrow
 • English
 • Deutsch
 • Français
 • Español
 • Italiano
 • Nederlands
 • Türkçe
www.weatherandclimate.eu

1. Algemene bepalingen

1.1. Deze "Gebruikersovereenkomst" (hierna - de Overeenkomst) definieert de voorwaarden en regels van uw gebruik van informatie, nieuws en andere materialen geplaatst op de site "Weather and Climate" (hierna - de Site).

1.2. Uw gebruik van de Site betekent dat u alle voorwaarden van deze Overeenkomst volledig aanvaardt zonder enige uitzonderingen of beperkingen van uw kant. Gebruik van de Site onder andere voorwaarden is niet toegestaan.

1.3. Deze Site wordt beheerd door de Site Administration (hierna: de Administratie).

1.4. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle manieren van gebruik van de Site, alle informatie die op de Site wordt geplaatst door de Gebruikers van de Site en de Administratie.

1.5. Door de Site te gebruiken en deze Overeenkomst te accepteren, bent u een Gebruiker van de Site in de zin van artikel 2.4 van deze Overeenkomst.

1.6. Aanvaarding van de voorwaarden van de Overeenkomst gebeurt door het aanvinken van "Ik ga akkoord" bij registratie op de site.

1.7. Door de Gebruikersovereenkomst te aanvaarden, gaat de Gebruiker ook akkoord met het Privacybeleid en geeft hij zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op de wijze zoals gespecificeerd in het Privacybeleid.

1.8. Door deze overeenkomst te accepteren en de site te gebruiken, bevestigt de gebruiker dat hij/zij uit eigen naam handelt en volledig verantwoordelijk is voor alle handelingen die worden uitgevoerd met behulp van zijn/haar registratiegegevens, login en wachtwoord als zijn/haar eigen gegevens.

2. Termen en definities

2.1. Site - de internetsite op het volgende internetadres: www.weatherandclimate.eu.

2.2. Overeenkomst - deze Overeenkomst waarin de regels voor het gebruik van de Site zijn vastgelegd en de rechten en plichten van de Partijen bij de Overeenkomst zijn vastgelegd.

2.3. Administratie - het bestuursorgaan van de Website, dat controle uitoefent op de naleving van deze Overeenkomst.

2.4. Gebruiker - een rechtsbekwame natuurlijke persoon die zich heeft aangesloten bij de Overeenkomst en de Website gebruikt onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

2.5. Regels voor het gebruik van de Website - de volgorde van het gebruik van de Website, de lijst van toegestane en verboden handelingen van de Gebruiker, evenals andere kwesties met betrekking tot de Overeenkomst, voorwaarden en procedure van de uitvoering ervan.

2.6. Privacybeleid - een beleid met betrekking tot de procedure voor het verzamelen, opslaan en overdragen van persoonlijke gegevens van Gebruikers, dat integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst.

2.7. Registratie - een procedure voor de overdracht door de Gebruiker van informatie over zichzelf en zijn/haar persoonlijke gegevens aan de Websitebeheerder, noodzakelijk voor het verlenen van toegang tot aanvullende functies van de Website.

2.8. Autorisatie - een procedure voor het invoeren van een inlog-/wachtwoordpaar op de Website, gericht op de identificatie van de persoon die wordt geautoriseerd als een specifieke Gebruiker van de Website en noodzakelijk voor het gebruik van aanvullende functies van de Website.

2.9. Extra functies van de Website omvatten de mogelijkheid om reacties op de Website te schrijven en te publiceren in de secties Meteorologisch nieuws en Blog, evenals de mogelijkheid om toegang te krijgen tot informatie die in een speciaal gedeelte van de Website - Samenvatting - is geplaatst.

3. Procedure voor het gebruik van de Site

3.1. De Site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. De Gebruiker is verplicht om de Site te gebruiken op de wijze zoals bepaald in de Overeenkomst.

3.2. De Gebruiker kan zijn recht om de Site te gebruiken in geen geval overdragen aan derden, en heeft ook niet het recht om informatie over zijn login en/of wachtwoord bekend te maken aan zowel specifieke personen als een onbeperkt aantal personen.

3.3. Voorspellende, actuele, gearchiveerde weergegevens, klimatologische gegevens (hierna te noemen de Gegevens) die door de Site worden verstrekt, zijn adviserend van aard en kunnen niet worden gebruikt als officiële gegevensbron bij het plannen van activiteiten die verband houden met het risico van materiële schade of menselijke slachtoffers, evenals bij het verduidelijken van omstandigheden van incidenten voor de rechtbank of het afgeven van certificaten aan verzekeringsmaatschappijen voor het vergoeden van schade.

3.4. De Gebruiker draagt alle risico's van elk gebruik (onvermogen tot gebruik) van de Gegevens. De Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat de Gegevens worden geleverd "zoals ze zijn", zonder garanties en nauwkeurigheid van weersvoorspellingsberekeningen en zonder garanties voor de volledigheid en betrouwbaarheid van actuele archiefgegevens over het weer, evenals klimaatgegevens die op basis daarvan zijn berekend.

3.5. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, distribueren, vrij toegankelijk plaatsen op het internet van tekst en grafisch materiaal van de Site, inclusief ontwerpelementen, elk gebruik in de media en/of voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Sitebeheer is verboden.

3.6. Het is verboden om de Gegevens in de sectie Samenvatting, die ontoegankelijk is voor Gebruikers, zonder voorafgaande toestemming te kopiëren, te verspreiden, vrij toegankelijk te maken op het internet.

3.7. Bij het plaatsen van de Gegevens van de Site op het internet in het publieke domein, is een actieve link naar de informatiebron vereist (Bron: Weather and Climate website).

3.8. Gebruikers die geslaagd zijn voor registratie en autorisatie hebben het recht om commentaar achter te laten op de Site in de Meteon Nieuws, Blog secties, en hebben ook de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Gegevens die geplaatst zijn in een speciaal gedeelte van de Site - Samenvatting.

3.9. Het is gebruikers verboden om op de Site commentaren achter te laten die godslastering bevatten, de Administratie of andere Gebruikers beledigen, aanzetten tot etnische en religieuze haat, die onaanvaardbaar zijn voor bepaalde leeftijds- of sociale groepen, oproepen tot geweld en illegale acties.

3.10. Het is verboden om te proberen de Site te hacken om er kwaadaardige software op te plaatsen, ongeoorloofde e-mailings vanaf de Site te versturen, de Gegevens die op de Site zijn opgeslagen en de tekst en grafische materialen die erop staan te wijzigen, kopiëren, over te dragen naar andere servers.

4. Verantwoordelijkheid van de beheerder en gebruikers

4.1. De Administratie staat niet garant voor de juistheid en betrouwbaarheid van de op de Site gepubliceerde Gegevens en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die de Gebruiker lijdt als gevolg van onjuistheid of onnauwkeurigheid van de informatie op de Site.

4.2. De Gebruiker heeft het recht om, met behulp van het Feedbackformulier, de aandacht van de Administratie te vestigen op de onjuistheid van de Gegevens op de Site, alsmede een klacht in te dienen over de opmerkingen die door andere Gebruikers op de Site zijn achtergelaten en die in strijd zijn met de Overeenkomst. De Administratie behoudt zich het recht voor om te reageren op het verzoek van de Gebruiker, of om het verzoek zonder opgaaf van redenen af te wijzen.

4.3. In geval van schending van de Overeenkomst door de Gebruiker, behoudt de Administratie zich het recht voor om de Gebruiker de volgende beperkingen op het gebruik van de Site op te leggen: het blokkeren van de mogelijkheid van de Gebruiker om opmerkingen op de Site te schrijven en te publiceren, het beperken van de toegang tot een speciaal gedeelte van de Site - Samenvatting, het beperken van de toegang tot de Site per IP-adres of subnet IP-adressen.

5. Slotbepalingen

5.1. De Overeenkomst (met inbegrip van alle onderdelen of clausules die erin zijn opgenomen) kan door de Administratie worden gewijzigd zonder speciale kennisgeving.

5.2. Deze Gebruiksvoorwaarden van de Site vormen een overeenkomst tussen de Gebruikers en de Administratie met betrekking tot de procedure voor het gebruik van de Site en zijn diensten en vervangen alle voorgaande overeenkomsten tussen de Gebruikers en de Administratie.

5.3. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Europese Unie. Kwesties die niet door de Overeenkomst worden geregeld, worden opgelost in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie.